WelkomContact
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het leveren van diensten en het verrichten van werkzaamheden tussen LOTUSkring Veluwezoom, hierna te noemen Veluwezoom en haar aanvragers. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
Tevens voor elke inzet die bij ons aangevraagd wordt.


Artikel 2. Oplevering, goedkeuring

1. Alle verrichte werkzaamheden worden geacht naar tevredenheid te zijn uitgevoerd nadat de inzettijd is verstreken en er geen opmerkingen zijn gemaakt. Indien de aanvrager niet tevreden is over de uitvoering van een inzet of hetgeen hiermee samenhangt heeft de aanvrager acht dagen na de inzet de tijd om een klacht schriftelijk in te dienen, vergezeld van gegronde argumenten.
2. Indien Veluwezoom de klacht gegrond oordeelt zal deze de aanvrager hiervan in kennis stellen en in overleg met aanvrager maatregelen nemen om herhaling te voorkomen.
3. Indien aanvrager uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen schriftelijke aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt hij geacht die te hebben goedgekeurd.


Artikel 3. Prijzen

1. Voor een inzet brengen wij €.22,50 per uur in rekening. Afronding per kwartier.
2. Elke inzet wordt er minimaal 2 uur in rekening gebracht.
3. Per LOTUSslachtoffer wordt een werkelijk gereden kilometer-vergoeding in rekening gebracht van €.0,19 per km.
4. Elke maand ontvangt aanvrager een factuur, per factuur worden administratiekosten in rekening gebracht. Tot een factuurbedrag van €.500,- bedraagt deze €.3,50 en boven de €.500,- bedraagt deze €.7,--.


Artikel 4. Betalingen

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de aanvrager automatisch in verzuim; de aanvrager is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de aanvrager zullen de verplichtingen van de aanvrager onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de aanvrager gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de aanvrager dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Veluwezoom, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de aanvrager niet, althans niet tijdig, in staat zal zijn haar betalingsverplichtingen jegens Veluwezoom na te komen, gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de aanvrager daartoe desgevraagd voldoende zekerheid heeft gesteld binnen een daartoe door Veluwezoom te stellen redelijke termijn. Indien de aanvrager met zodanige zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Veluwezoom het recht de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 5. Incassokosten

1. Buiten de hoofdsom en rente komen eveneens alle door Veluwezoom te maken buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de aanvrager; deze buitenrechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 125,00.
2. Indien Veluwezoom aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de aanvrager.


Artikel 6. Annulering

1. Annulering van of het verzetten naar een ander datum van de opdracht door de aanvrager kan tot 5 dagen voor aanvang van de overeenkomst kosteloos geschieden.
2. Bij annulering van of het verzetten naar een andere datum van de opdracht door de aanvrager binnen 2 tot 5 dagen vóór uitvoeringsdatum wordt door Veluwezoom 50% van de kosten in rekening gebracht.
3. Indien de opdracht binnen 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd of verzet naar een andere datum, worden de kosten voor 100% in rekening gebracht.


Artikel 7. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die Veluwezoom bij aangaan van de overeenkomst niet had kunnen voorzien. Hieronder zullen mede zijn begrepen: een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde diensten, ziekte, niet voorzienbare problemen of stagnatie in het verkeer of andere zaken waarvan Veluwezoom afhankelijk is.
2. Veluwezoom heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert c.q. intreedt nadat Veluwezoom haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Veluwezoom niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Veluwezoom bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de aanvrager gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.


Artikel 8. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst/aanvraag tussen Veluwezoom en aanvrager is het Nederlands recht van toepassing.

 

Copyright © LOTUSkring Veluwezoom | All rights reserved | Disclaimer